Anteckningar

Regionalt brukarråd för tolkverksamhet

http://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/patient/brukarrad/tolkverksamhetens-brukarrad/

 

Hörselverksamhetens regionala team (Dövteam, Dövblindteam och bild- & texttelefoni)

http://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/patient/brukarrad/horselverksamhetens-brukarrad/

 

Samråd för funktionshindersfrågor

http://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter/dialog-och-samrad/samradet-for-funktionshindersfragor/